Liste des tortues par pays

 

 

 

A - B - C - D - E - F - G - H - I

 

J - K - L - M - N - O - P - Q - R

 

S - T - U - V - W - X - Y - Z

 

 

 

 

->Retour au sommaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-L-

 

Laos :


Amyda cartilaginea
Cuora amboinensis kamaroma
Cuora galbinifrons galbinifrons
Cuora galbinifrons bourreti
Cuora mouhotii mouhotii
Cyclemys shanensis tcheponensis
Heosemys annandalii
Heosemys grandis
Malayemys subtrijuga
Platysternon megacephalum peguense
Siebenrockiella crassicollis
Indotestudo elongata
Manouria impressa

 

Lettonie :


Emys orbicularis orbicularis

 

Liban :


Mauremys rivulata
Trionyx triunguis
Testudo graeca floweri

 

Liberia : 


Pelusios cupulatta
Trionyx triunguis
Kinixys belliana nogueyi
Kinixys erosa
Kinixys homeana

 

Libye :


Testudo graeca cyrenaica
Testudo graeca nabeulensis
Testudo kleinmanni

 

Lituanie :


Emys orbicularis orbicularis

 

Luxembourg : 


Emys orbicularis orbicularis